js停止冒泡和阻止浏览器默认行为的简单方法

发表于2016-05-24 15:26:07

停止冒泡通用方法:

function stopBubble(e) { 
    //如果提供了事件对象,是非IE浏览器 
    if ( e && e.stopPropagation ) 
      //使用W3C的stopPropagation()方法 
      e.stopPropagation(); 
    else
      //使用IE的cancelBubble = true来取消事件冒泡 
      window.event.cancelBubble = true; 
}

阻止浏览器默认行为-通用方法:

//阻止浏览器的默认行为 
function stopDefault( e ) { 
  //阻止默认浏览器动作(W3C) 
  if ( e && e.preventDefault ) 
    e.preventDefault(); 
  //IE中阻止函数器默认动作的方式 
  else
    window.event.returnValue = false; 
  return false; 
}

事件兼容

function myfn(e){ var evt = e ? e:window.event; }

js停止冒泡兼容

window.event? window.event.cancelBubble = true : evt.stopPropagation();

js阻止默认行为兼容

window.event? window.event.returnValue = false : evt.preventDefault();


评论(0)

请先登录后再评论,如果没有账号请先注册

发表评论